Yönerge

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Anadolu Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (İTAM): Anadolu Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektör Yardımcısı: İlgili Rektör Yardımcısını,
e) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin bilimsel ve teknolojik önceliklerine yönelik olarak Üniversite bünyesinde ileri seviyede bir araştırma altyapısı oluşturarak, üst düzeyde araştırmalar yapmak ve yüksek donanımlı araştırmacılar yetiştirmektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların ortak ihtiyacı olan ileri teknoloji araştırma konularında altyapı yatırımları yaparak araştırmacıların kullanımına hazır laboratuvarlar ve araştırma üniteleri kurmak ve bunların işletilmesini gerçekleştirmek.
b) Üniversitenin stratejik planı kapsamında ileri teknolojiler alanında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni birimler ve çalışma grupları oluşturmak ve araştırma ortamları sağlamak.
c) Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda ileri teknolojiler alanında üst düzeyde araştırmalar yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek.
ç) İleri teknolojiler konusunda her düzeyde araştırmacının gelişimine yönelik eğitim programları, konferans, teorik ve uygulamalı kurs, seminer, çalıştay, sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öğrencilere staj imkanları yaratmak.
d) Merkez altyapısını kullanacak kişilerin, laboratuvar ve cihazların kullanımı ve laboratuvar güvenliği konusunda eğitilmesine katkı sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri, Çalışma Grupları
Merkezin organları
MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
 
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin amaçları kapsamında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Müdürün görev süresini tamamlamadan görevinden ayrılması halinde, aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.
(2) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, idari işlerini düzenli ve amaçlarına uygun olarak yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak.
b) Her yılın sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını her yılın Ocak ayı sonuna kadar hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
Müdür Yardımcısı ve görevleri
MADDE 9 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanları kapsamında araştırmalar yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir.
(2) Müdür Yardımcısının görevi Müdürün görev süresi bittiğinde sona erer. Müdür Yardımcısı aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin amaçları kapsamında araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi olan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından bilim alanları dikkate alınarak Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş üye ile birlikte Müdür ve ilgili Rektör Yardımcısı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi Müdürün önerisiyle ve Rektör tarafından art arda ikiden fazla olmamak üzere tekrar görevlendirilebilir, diğerlerinin görevi sona erer. Üst üste en az üç toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmayan ve üç yıldan önce görevinden herhangi bir şekilde ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu; üç ayda en az bir defa, Müdürün çağrısı veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine üye tamsayısının salt çoğunluğuyla ilgili Rektör Yardımcısı başkanlığında toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oyçokluğu ile alınır.
 
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ve Merkezin amaçlarına uygun olarak Merkezin çalışmalarını düzenlemek, Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak ve alınan kararların yürütülmesini sağlamak.
b) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini belirlemek.
c) Müdür, Danışma Kurulu ve çalışma gruplarından gelen, öneri, istek ve başvurular ile ilgili kararlar almak.
ç) Her yılın sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazırlanmasına katkıda bulunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitede, Merkezin amaçlarına yönelik araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunan fakülte dekanları, enstitü müdürleri, yüksekokul müdürleri, bölüm başkanları ve merkez müdürlerinden veya temsilcilerinden, Üniversite mensubu olup Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Teşvik ödülü sahipleri ve üyeleri, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ödülü sahipleri ve üyeleri, Üniversitenin Bilim ve Teknoloji Ödülü sahipleri, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) A.Ş. Genel Müdürü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Eskişehir İl Müdürü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Eskişehir İl Müdürü, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eskişehir İl Müdürü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eskişehir İl Müdürü ve konularında uzman ve uluslararası ünü olan TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi iki bilim insanından oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışma grubu sorumluları Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine ve Rektörün başkanlığında toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık faaliyetlerini, işleyişini, sunduğu hizmetleri ve teknolojik işlevlerini değerlendirmek, gerekirse Merkezin faaliyetleri için yeni konular önermek ve Merkezin faaliyet göstereceği öncelikli alanlar hakkında görüş bildirmek.
b) Merkezin orta ve uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
c) Çalışma gruplarının oluşturulmasına yönelik olarak Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
ç) Lisansüstü programların güncellenmesi ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun nitelikli disiplinler arası donanımlara sahip araştırmacı ve akademik personelin yetiştirilmesi hakkında görüş bildirmek.
 
Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek ve verimliliğini arttırmak ve öncelikli alanlarda çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla çalışma grupları oluşturulabilir.
(2) Çalışma gruplarının sorumluları ve üyeleri Üniversite öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(3) Çalışma gruplarında faaliyetler, çalışma grubu sorumlularının yönetiminde yürütülür. İhtiyaçlar çalışma grubu sorumlularınca zamanında belirlenir ve Müdüre bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.