Yönerge

7 Ekim 2019 – Sayı : 30911 RESMÎ GAZETE Sayfa : 8 
Eskişehir Teknik Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine, çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (İTAM): Eskişehir Teknik Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
d) Rektör: Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin bilimsel ve teknolojik hedeflerine yönelik olarak Üniversite bünyesinde ileri seviyede bir araştırma altyapısı kurmak, burada nitelikli araştırmalar yapmak ve donanımlı araştırmacılar yetiştirmektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların ortak ihtiyacı olan ileri teknoloji araştırma altyapısı yatırımları yaparak laboratuvarlar ve araştırma üniteleri kurmak ve bunların işletilmesini gerçekleştirmek.
b) Üniversitenin stratejik planı kapsamında ileri teknolojiler alanında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni birimler ve çalışma grupları oluşturmak ve araştırma ortamları sağlamak.
c) Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda ileri teknolojiler alanında üst düzeyde araştırmalar yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek.
ç) İleri teknolojiler konusunda her düzeyde araştırmacının gelişimine yönelik eğitim programları, konferans, teorik ve uygulamalı kurs, seminer, çalıştay ve benzeri Merkez içi/Üniversite içi etkinlikler ile sempozyum, kongre gibi ulusal/uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öğrencilere staj imkanları yaratmak.
d) Faaliyetleriyle ilgili konularda ulusal/uluslararası kurumlarla/kuruluşlarla işbirliği yapmak.
e) Faaliyet alanlarıyla ilgili kitap, dergi, broşür, CD, elektronik yayın ve benzeri belgeler yayımlamak.
f) Merkez altyapısını kullanacak kişilere, laboratuvar ve cihazların kullanımı ve laboratuvar güvenliği konusunda eğitimler vermek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Çalışma Grupları Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin ileri teknolojiler ve uygulamaları konularında yetkin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolmadan boşalan Müdürlük için Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer. Müdürün görev ve yetkileri MADDE 8 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek. 
b) Merkezin faaliyet alanlarına ve gelişimine yönelik çalışmalar yapmak, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak.
c) Üniversitenin araştırma altyapısının kullanımına ilişkin Rektöre görüş bildirmek.
ç) Merkez personelinin çalışma programını belirlemek, iş bölümünü sağlamak ve personeli denetlemek.
d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Kurulu toplantıya davet etmek ve toplantının gündemini belirlemek.
e) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
f) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını her yılın Ocak ayı sonuna kadar hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını alarak Rektörün onayına sunmak.
g) Merkezin diğer görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.
Müdür yardımcısı ve görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, kendisine verilen görevlerin yürütülmesinde yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanları kapsamında araştırmalar yapan bir Üniversite öğretim üyesini müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Herhangi bir nedenle boşalan müdür yardımcılığı için aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. Müdür yardımcısı, Müdürün verdiği görevleri yerine getirir ve Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda müdür yardımcısının da görevi sona erer.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Merkezin faaliyetleri kapsamında araştırma, uygulama ve eğitim deneyimleri olan Üniversitenin farklı bilim alanlarındaki öğretim üyeleri arasından, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen beş üye dâhil toplam yedi üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu üyelerinden en çok ikisi Müdürün önerisiyle Rektör tarafından bir kez daha görevlendirilebilir, diğer üyelerin ise görevi sona erer. Üst üste üç toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmayan üyelerin görevi sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulunda ikinci kez görevlendirilmiş en çok iki üye aynı anda görev yapabilir. (3) Yönetim Kurulu; üç ayda en az bir defa olmak üzere, Müdürün çağrısı veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.
b) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini belirlemek.
c) Müdür, Danışma Kurulu ve çalışma gruplarından gelen öneri, istek ve başvurular ile ilgili kararlar almak.
ç) Eğitim programlarının açılmasına ve yürütülmesine ilişkin temel ilke, esas ve usulleri belirlemek.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu/özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek alana özgü çalışmalara ilişkin temel ilke, esas ve usulleri belirlemek.
e) Her yılın sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını onaylamak.
f) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu;
a) Üniversitenin fakülte dekanları, enstitü müdürleri, yüksekokul müdürleri, bölüm başkanları ve merkez müdürlerinden veya temsilcilerinden,
b) Eskişehir Teknik Üniversitesi mensubu olup Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Teşvik ödülleri sahipleri ve üyelerinden, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ödülü sahipleri ve üyelerinden, Üniversitenin Bilim ve Teknoloji Ödülü sahiplerinden,
c) Merkezin çalışma faaliyetleriyle ilgili konularda yetkin TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi iki bilim insanından,
ç) Eskişehir Sanayi Odası Başkanı, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) A.Ş. Genel Müdürü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Eskişehir İl Müdürü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Eskişehir İl Müdürü, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri, Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Müdürü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eskişehir İl Müdüründen, oluşur. (2) Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışma grubu sorumluları Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine ve Rektörün başkanlığında toplanır. 
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık faaliyetleri, işleyişi, sunduğu hizmetler ve teknolojik işlevleri konusunda görüş bildirmek.
b) Merkezin faaliyetleri için yeni konular önermek ve Merkezin faaliyet göstereceği öncelikli alanlar hakkında görüş bildirmek.
c) Merkezin orta ve uzun vadeli bilimsel ve idari planları konusunda görüş bildirmek.
ç) Çalışma gruplarının oluşturulmasına yönelik olarak Merkeze önerilerde bulunmak.
d) Lisansüstü programların güncellenmesi konusunda ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun nitelikli disiplinlerarası donanıma sahip araştırmacı ve akademik personelin yetiştirilmesi hakkında görüş bildirmek.
Çalışma grupları
MADDE 14 –
(1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek, verimliliğini artırmak ve öncelikli alanlarda çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla çalışma grupları oluşturulabilir.
(2) Çalışma gruplarının sorumluları ve üyeleri Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından belirlenir. (3) Çalışma gruplarında faaliyetler, çalışma grubu sorumlularının yönetiminde yürütülür. (4) Çalışma grubu sorumlusu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aralıklarda Müdüre çalışmalarıyla ilgili rapor sunar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır. Hüküm bulunmayan haller MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, İki Eylül Kampüsü,
İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir
E-mail : itam@eskisehir.edu.tr
Telefon : 0 222 321 35 50  ( iç hat : 7301 )