FAALİYET ALANLARI

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
 
a) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların ortak ihtiyacı olan ileri teknoloji araştırma altyapısı yatırımları yaparak laboratuvarlar ve araştırma üniteleri kurmak ve bunların işletilmesini gerçekleştirmek.
b) Üniversitenin stratejik planı kapsamında ileri teknolojiler alanında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni birimler ve çalışma grupları oluşturmak ve araştırma ortamları sağlamak.
c) Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda ileri teknolojiler alanında üst düzeyde araştırmalar yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek.
ç) İleri teknolojiler konusunda her düzeyde araştırmacının gelişimine yönelik eğitim programları, konferans, teorik ve uygulamalı kurs, seminer, çalıştay ve benzeri Merkez içi/Üniversite içi etkinlikler ile sempozyum, kongre gibi ulusal/uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öğrencilere staj imkanları yaratmak.
d) Faaliyetleriyle ilgili konularda ulusal/uluslararası kurumlarla/kuruluşlarla işbirliği yapmak.
e) Faaliyet alanlarıyla ilgili kitap, dergi, broşür, CD, elektronik yayın ve benzeri belgeler yayımlamak.
f) Merkez altyapısını kullanacak kişilere, laboratuvar ve cihazların kullanımı ve laboratuvar güvenliği konusunda eğitimler vermek.

Adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, İki Eylül Kampüsü,
İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir
E-mail : itam@eskisehir.edu.tr
Telefon : 0 222 321 35 50  ( iç hat : 7301 )